Otvori izbornik

Kako se planira prostor

Prostorni plan uređenja grada ili općine

Temeljni planski dokument jedinice lokalne samouprave je prostorni plan uređenja općine/grada. Prostorni plan određuje način korištenja, namjenu, infrastrukturu, oblikovanje, obnovu i sanaciju građevinskog i drugog zemljišta. Osim navedenog, određuje uvjete za zaštitu okoliša te zaštitu spomenika kulture i osobito vrijednih dijelova prirode u općini, odnosno gradu.

Osnovna je značajka plana ove razine da se njime određuju građevinska područja. Tekstualni dio sadrži jasne mjere za provedbu plana, a popratni grafički prilog se izrađuje u mjerilu 1:25.000 i 1: 5000.