Otvori izbornik

Kako se planira prostor

Urbanistički plan uređenja

Urbanistički plan uređenja naselja

Urbanistički planovi uređenja donose se za građevinska područja određene namjene. Mogu se raditi za naselja ili zone specifične namjene, kao što su ugostiteljsko-turistička, sportska, poslovna, proizvodna, i sl.

Osnovna zadaća urbanističkog plana uređenja naselja je odrediti komunalne i javne funkcije, kao što su: infrastruktura, groblja, tržnice, škole, vrtići, dječja igrališta, luke, itd. Stambene, poslovne i ostale građevine određuju se u zonama bez određenja građevnih čestica, s propisanim uvjetima građenja.

Plan se obvezno provodi neposredno. Tekstualni dio urbanističkog plana uređenja sadrži jasne mjere za provedbu plana, a popratni grafički prilog može se izraditi u mjerilu 1:5000, 1:2000, ili 1:1000.


Urbanistički plan uređenja zone

Poslovne zone izdvojene namjene izvan naselja imaju značajnu ulogu u razvoju lokalne zajednice jer se njima potiče gospodarska aktivnost i zapošljavanje. Organizacijom zona u kojima se smještaju poslovni subjekti smanjuju se visoki troškovi uređenja infrastrukture. Pripremljeno i opremljeno zemljište temelj je za privlačenje novih i/ili premještanje postojećih korisnika. Privlačenjem investitora i omogućavanjem rada stvaraju se preduvjeti za otvaranje novih radnih mjesta. Na taj način pridonosi se unapređenju životnog standarda i kvalitete života u lokalnim zajednicama.

Plan se obvezno provodi neposredno. Tekstualni dio urbanističkog plana uređenja sadrži jasne mjere za provedbu plana a popratni grafički prilog može se izraditi u mjerilu 1:5000, 1:2000, ili 1:1000.